EkumenickýEzdráš6,8

Ezdráš 6:8

Aj z mojej strany sa tým­to vy­dáva roz­kaz o tom, ako sa máte za­chovať k židovským starším, ktorí stavajú ten Boží dom: Nech sa z kráľovských príj­mov, z toho, čo vy­náša daň Záriečia, bez okol­kov vy­plácajú ná­klady tým mužom, aby dielo ne­viaz­lo.


Verš v kontexte

7 Nechaj­te, nech sa pracuje na tom Božom dome! Nech židov­ský mies­to­držiteľ a ich starší stavajú ten Boží dom tam, kde stál pred­tým. 8 Aj z mojej strany sa tým­to vy­dáva roz­kaz o tom, ako sa máte za­chovať k židovským starším, ktorí stavajú ten Boží dom: Nech sa z kráľovských príj­mov, z toho, čo vy­náša daň Záriečia, bez okol­kov vy­plácajú ná­klady tým mužom, aby dielo ne­viaz­lo. 9 A čo treba, býčky, barany a jahňatá na spaľované obety Bohu nebies, zrno, soľ, víno a či olej nech sa im každoden­ne dáva bez akéhokoľvek klam­stva, o čo požiadajú kňazi,

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

8 A odo mňa je daný roz­kaz o tom, čo máte urobiť s tými staršími zo Židov, aby moh­li vystaviť ten dom Boží, totiž aby sa bez od­kladu dával ná­klad z po­kladov kráľových, z dane za riekou, tým mužom, aby im nebolo pre­kazené v tom diele.

Evanjelický

8 Tým­to dávam roz­kaz, ako máte na­kladať so židov­skými staršími, aby dobudovali ten dom Boží; z kráľov­ských pros­tried­kov, z daní v Záriečí nech sa trovy pres­ne vy­plácajú oným mužom, a to bez od­kladu.

Ekumenický

8 Aj z mojej strany sa tým­to vy­dáva roz­kaz o tom, ako sa máte za­chovať k židovským starším, ktorí stavajú ten Boží dom: Nech sa z kráľovských príj­mov, z toho, čo vy­náša daň Záriečia, bez okol­kov vy­plácajú ná­klady tým mužom, aby dielo ne­viaz­lo.

Bible21

8 Tím­to nařizu­ji, abys­te ži­dov­ským stařešinům byli při stav­bě Božího domu nápo­mo­cni: Nákla­dy ne­chť jsou jim be­z­odkladně pro­pláce­ny z králov­ského majetku, to­tiž z daní za­eufratského kraje, aby se práce ne­z­držova­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček