EkumenickýEzdráš6

Ezdráš

Dáriovo nariadenie1 Vtedy kráľ Dárius vy­dal roz­kaz hľadať v klenotnici písom­nos­ti, ktoré boli uložené až tam v Babylone. 2 Aj sa našiel v panovníckom síd­le Ek­batana, ktoré leží v médskej provin­cii, jeden zvitok, kde bolo na­písané: Pamät­ný záz­nam: 3 V prvom roku svoj­ho kraľovania roz­kázal kráľ Kýros vo veci Božieho domu v Jeruzaleme: Nech sa stavia ten­to chrám ako mies­to, na ktoré sa prinášajú obety spoločen­stva a ohňové obety na zá­kladoch, ktoré znesú jeho výšku šesťdesiat lakťov a jeho šír­ku šesťdesiat lakťov. 4 Tri vrstvy sú z kresaného kameňa a po­tom jed­na vrstva z dreva. 5 Ná­klady nech uhradí kráľov­ský dvor. Aj zlaté a striebor­né nádoby, ktoré pat­rili Božiemu domu a ktoré Nebúkad­necar zo­bral z chrámu v Jeruzaleme a doniesol do Babylonu, nech vrátia a nech putujú späť do jeruzalem­ského chrámu! Zlož ich v Božom dome! Povolenie k stavbe chrámu6 Teraz teda Tat­tenaj, mies­to­držiteľ na Záriečí, a Šetar-Bózenaj so svojimi spolu­pracov­ník­mi i správ­covia spoza Rieky, choďte od­tiaľ preč! 7 Nechaj­te, nech sa pracuje na tom Božom dome! Nech židov­ský mies­to­držiteľ a ich starší stavajú ten Boží dom tam, kde stál pred­tým. 8 Aj z mojej strany sa tým­to vy­dáva roz­kaz o tom, ako sa máte za­chovať k židovským starším, ktorí stavajú ten Boží dom: Nech sa z kráľovských príj­mov, z toho, čo vy­náša daň Záriečia, bez okol­kov vy­plácajú ná­klady tým mužom, aby dielo ne­viaz­lo. 9 A čo treba, býčky, barany a jahňatá na spaľované obety Bohu nebies, zrno, soľ, víno a či olej nech sa im každoden­ne dáva bez akéhokoľvek klam­stva, o čo požiadajú kňazi, 10 aby prinášali Bohu nebies milé obety a mod­lili sa za blažený život kráľa a jeho rodiny. 11 Ďalej sa vy­dáva z mojej strany roz­kaz: Ktokoľvek by nedod­ržal toto nariadenie, nech vy­trh­nú z jeho domu trám, nech ho vztýčia a nech ho naň pri­bijú a jeho dom nech je z trestu ob­rátený na rumovis­ko! 12 Boh, ktorý tam dáva pre­bývať svoj­mu menu, nech zvrh­ne každého kráľa a ľudí, ktorí by sa od­vážili toto nedod­ržiavať a zbúrať ten Boží dom v Jeruzaleme! Ja, Dárius, som vy­dal ten­to roz­kaz. Nech sa prís­ne do­držiava! Dokončenie stavby chrámu13 Tat­tenaj, mies­to­držiteľ na Záriečí, Šetar-Bózenaj a ich spolu­pracov­níci urobili pres­ne podľa toho, ako im od­povedal kráľ Dárius. 14 Židov­skí starší teda moh­li ďalej stavať a práca im išla od ruky, ako pred­povedal prorok Ag­ge­us a Id­dov syn Za­chariáš. Podľa nariadenia Boha Iz­raela a podľa nariadenia perz­ských kráľov Kýra, Dária a Ar­taxer­xa po­kračovali v stavbe až do do­končenia. 15 Tak do­končili Boží dom do tretieho dňa mesiaca ádar v šiestom roku kraľovania kráľa Dária. Posvätenie chrámu16 Po­tom Iz­raeliti, kňazi, leviti a os­tat­ní, čo prišli zo zajatia, os­lávili na­tešení po­svätenie Božieho domu. 17 Pri po­sviac­ke Božieho domu obetovali sto býkov, dve­sto baranov, štyris­to barán­kov a dvanásť capov na obetu za hriech, za celý Iz­rael podľa počtu iz­rael­ských kmeňov. 18 Po­tom za­delili kňazov po ich triedach, takis­to levitov po ich od­deleniach na Božiu službu v Jeruzaleme, ako sa píše v Mojžišovej knihe. Slávenie sviatkov19 Vtedy tí, čo prišli zo zajatia, slávili Pas­chu š­tr­nás­teho dňa pr­vého mesiaca. 20 Keďže kňazi a leviti sa do jed­ného očis­tili, všet­ci boli čis­tí, a tak moh­li za­bíjať pas­chál­neho barán­ka všet­kým, čo prišli zo zajatia, aj svojim bratom kňazom, aj sebe. 21 Iz­raeliti teda jed­li pas­chál­neho barán­ka, a to nielen tí, čo prišli zo zajatia, ale aj všet­ci, čo sa od­delili od poškvr­ny po­hanov tej krajiny a pri­dali sa k nim, aby hľadali Hos­podina, Boha Iz­raela. 22 Slávili aj sláv­nosť nek­vasených chlebov sedem dní v radosti, lebo Hos­podin ich ob­daroval radosťou. Na­klonil k nim srd­ce asýr­skeho kráľa, aby po­silňoval ich ruky na stav­be domu Boha, Boha Iz­raela.

EkumenickýEzdráš6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček