EkumenickýEzdráš6,7

Ezdráš 6:7

Nechaj­te, nech sa pracuje na tom Božom dome! Nech židov­ský mies­to­držiteľ a ich starší stavajú ten Boží dom tam, kde stál pred­tým.


Verš v kontexte

6 Teraz teda Tat­tenaj, mies­to­držiteľ na Záriečí, a Šetar-Bózenaj so svojimi spolu­pracov­ník­mi i správ­covia spoza Rieky, choďte od­tiaľ preč! 7 Nechaj­te, nech sa pracuje na tom Božom dome! Nech židov­ský mies­to­držiteľ a ich starší stavajú ten Boží dom tam, kde stál pred­tým. 8 Aj z mojej strany sa tým­to vy­dáva roz­kaz o tom, ako sa máte za­chovať k židovským starším, ktorí stavajú ten Boží dom: Nech sa z kráľovských príj­mov, z toho, čo vy­náša daň Záriečia, bez okol­kov vy­plácajú ná­klady tým mužom, aby dielo ne­viaz­lo.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

7 Nechaj­te dielo toho domu Božieho na pokoji. Voj­voda Židov a starší Židov nech staväjú ten dom Boží na jeho mies­te.

Evanjelický

7 Prenechaj­te prácu pri tom dome Božom mies­to­držiteľovi Jud­ska a židov­ským starším; nech oni budujú ten dom Boží na jeho mies­te.

Ekumenický

7 Nechaj­te, nech sa pracuje na tom Božom dome! Nech židov­ský mies­to­držiteľ a ich starší stavajú ten Boží dom tam, kde stál pred­tým.

Bible21

7 Ne­ruš­te práci na Božím do­mě. Ži­dov­ský správ­ce a ži­dovští stařeši­nové ne­chť bu­dují Boží dům na původním místě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček