EvanjelickýEzdráš2,63

Ezdráš 2:63

Mies­to­držiteľ im za­kázal jesť z najs­vätejších vecí, kým ne­povs­tane kňaz pre opytovanie sa po­mocou urím a tumím.


Verš v kontexte

62 Títo hľadali svoje rodové záz­namy, ale nenašli. Vy­lúčili ich teda z kňazs­tva. 63 Mies­to­držiteľ im za­kázal jesť z najs­vätejších vecí, kým ne­povs­tane kňaz pre opytovanie sa po­mocou urím a tumím. 64 Celé zhromaždenie malo do­ved­na štyrid­saťd­vatisíc tri­stošesťdesiat osôb,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

63 A tiršáta im za­kázal, aby nejed­li zo svätos­vätého, do­kiaľ vraj nebude stáť kňaz s urím a thumím.

Evanjelický

63 Mies­to­držiteľ im za­kázal jesť z najs­vätejších vecí, kým ne­povs­tane kňaz pre opytovanie sa po­mocou urím a tumím.

Ekumenický

63 Kráľov mies­to­držiteľ im za­kázal jesť z najsvätejších vecí, po­kiaľ kňaz s urím a tum­mím nezauj­me svoje mies­to.

Bible21

63 Gu­vernér jim pro­to za­kázal jíst ze sva­tosvatých věcí, dokud se kněz ne­po­staví k urim a tu­mim.