Ekumenický2. Mojžišova20,24

2. Mojžišova 20:24

Exodus

Urobíš mi ol­tár z hliny a budeš mi na ňom obetovať spaľované obety a obety spoločen­stva, svoje ovce a dobytok. Na každé mies­to, na ktorom ti budem pri­pomínať svoje meno, prídem k tebe a požeh­nám ťa.


Verš v kontexte

23 Toto mi nerob­te: nerob­te si pre seba striebor­ných ani zlatých bohov. 24 Urobíš mi ol­tár z hliny a budeš mi na ňom obetovať spaľované obety a obety spoločen­stva, svoje ovce a dobytok. Na každé mies­to, na ktorom ti budem pri­pomínať svoje meno, prídem k tebe a požeh­nám ťa. 25 Ak mi budeš robiť ol­tár z kameňa, ne­stavaj ho z okresaných kameňov. Keby si ich ok­resával dlátom, znes­vätil by si ich.

späť na 2. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

24 Ol­tár mi spravíš zo zeme, a obetovať budeš na ňom svoje zápaly a svoje po­koj­né obeti, svoj drob­ný dobytok, ov­ce a kozy, a svoje voly. Na každom mies­te, na ktorom dám s­láviť pamiatku svoj­ho mena, prij­dem k tebe a požeh­nám ťa.

Evanjelický

24 Ol­tár mi urob zo zeme a na ňom obetuj svoje spaľované obete i svoje obete spoločen­stva, svoje ovce i svoj dobytok; na každé mies­to, kde ti pri­pomeniem svoje meno, prídem k tebe a požeh­nám ťa.

Ekumenický

24 Urobíš mi ol­tár z hliny a budeš mi na ňom obetovať spaľované obety a obety spoločen­stva, svoje ovce a dobytok. Na každé mies­to, na ktorom ti budem pri­pomínať svoje meno, prídem k tebe a požeh­nám ťa.

Bible21

24 Uděláš mi pou­ze hliněný ol­tář a na něm bu­deš obětovat své zápalné a pokojné obě­ti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde ne­chám připo­mínat své jméno, k to­bě při­jdu a požeh­nám ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček