Ekumenický2. Mojžišova14,20

2. Mojžišova 14:20

Exodus

Tak­to sa do­stal medzi tábor egypt­ský a iz­rael­ský. Ob­lak bol na jed­nej strane tem­ný a na druhej os­vecoval noc, takže sa po celú noc ne­moh­li pri­blížiť jed­ni k druhým.


Verš v kontexte

19 Nato sa Boží an­jel, ktorý pred­chádzal Iz­raelitov, zdvihol a šiel za nimi. Ob­lačný stĺp spred nich sa tiež zdvihol a po­stavil sa za nich. 20 Tak­to sa do­stal medzi tábor egypt­ský a iz­rael­ský. Ob­lak bol na jed­nej strane tem­ný a na druhej os­vecoval noc, takže sa po celú noc ne­moh­li pri­blížiť jed­ni k druhým. 21 Mojžiš vy­strel ruku nad more a Hos­podin po celú noc za­háňal more prud­kým východ­ným vet­rom a vy­sušil ho. Voda sa ro­z­dvojila.

späť na 2. Mojžišova, 14

Príbuzné preklady Roháček

20 A vošiel medzi tábor Egypťanov a medzi tábor Iz­raelov a bol Egypťanom oblakom a tmou a Iz­raelovi osvecoval noc, takže sa ne­prib­lížili jeden k druhému cez celú noc.

Evanjelický

20 do­stal sa medzi tábor Egypťanov a tábor Iz­rael­cov; bol ako ob­lak a tma; ale Iz­rael­com os­vecoval noc, pri­tom sa po celú noc ne­prib­lížili jeden k druhému.

Ekumenický

20 Tak­to sa do­stal medzi tábor egypt­ský a iz­rael­ský. Ob­lak bol na jed­nej strane tem­ný a na druhej os­vecoval noc, takže sa po celú noc ne­moh­li pri­blížiť jed­ni k druhým.

Bible21

20 a vstou­pil mezi egyptský a iz­rael­ský tá­bor. Jedněm byl ob­la­kem a tmou, ale druhým osvěcoval noc, a tak se jedni k druhým po ce­lou noc ne­při­blíži­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček