Roháček5. Mojžišova26,16

5. Mojžišova 26:16

Deuteronomium

Dnes, tohoto dňa, ti pri­kazuje Hos­podin, tvoj Bôh, aby si činil tieto ustanovenia a súdy a tedy ich budeš os­tríhať a činiť celým svojím srd­com a celou svojou dušou.


Verš v kontexte

15 Po­hliad­ni z príbyt­ku svojej svätos­ti, z nebies, a požeh­naj svoj ľud, Iz­raela, i pôdu, ktorú si nám dal, ako si pri­sahal našim ot­com, zem, ktorá tečie mliekom a medom. 16 Dnes, tohoto dňa, ti pri­kazuje Hos­podin, tvoj Bôh, aby si činil tieto ustanovenia a súdy a tedy ich budeš os­tríhať a činiť celým svojím srd­com a celou svojou dušou. 17 Dnes­ká si pre­hlásil o Hos­podinovi, že ti bude Bohom, a že budeš chodiť po jeho ces­tách a os­tríhať jeho ustanovenia a jeho pri­kázania a jeho súdy a že budeš počúvať na jeho hlas.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

16 Dnes, tohoto dňa, ti pri­kazuje Hos­podin, tvoj Bôh, aby si činil tieto ustanovenia a súdy a tedy ich budeš os­tríhať a činiť celým svojím srd­com a celou svojou dušou.

Evanjelický

16 Dnes ti pri­kazuje Hos­podin, tvoj Boh, pl­niť tieto ustanovenia a práv­ne pred­pisy. Za­chovávaj a plň ich celým srd­com a celou dušou.

Ekumenický

16 Dnes ti pri­kazuje Hos­podin, tvoj Boh, aby si pl­nil tieto ustanovenia a práv­ne pred­pisy. Za­chovávaj ich a uskutočňuj celým srd­com a celou dušou.

Bible21

16 Dnešního dne ti Hos­po­din, tvůj Bůh, přikazuje, abys do­držoval tato us­tano­vení a pravi­dla. Pro­to je peč­livě do­držuj ce­lým srd­cem a ce­lou duší.