Ekumenický5. Mojžišova26,15

5. Mojžišova 26:15

Deuteronomium

Zhliad­ni zo svoj­ho svätého príbyt­ku, z nebies, a požeh­naj svoj ľud, Iz­rael, aj zem, krajinu oplývajúcu mliekom a medom, ktorú si nám dal, ako si pri­sahal našim ot­com.


Verš v kontexte

14 Počas smút­ku som z toho nejedol a ani počas svojej nečis­toty som z toho ne­od­ložil, ani som z toho ne­obetoval mŕt­vemu. Po­slúchol som hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a urobil som všet­ko tak, ako si mi pri­kázal. 15 Zhliad­ni zo svoj­ho svätého príbyt­ku, z nebies, a požeh­naj svoj ľud, Iz­rael, aj zem, krajinu oplývajúcu mliekom a medom, ktorú si nám dal, ako si pri­sahal našim ot­com. 16 Dnes ti pri­kazuje Hos­podin, tvoj Boh, aby si pl­nil tieto ustanovenia a práv­ne pred­pisy. Za­chovávaj ich a uskutočňuj celým srd­com a celou dušou.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­hliad­ni z príbyt­ku svojej svätos­ti, z nebies, a požeh­naj svoj ľud, Iz­raela, i pôdu, ktorú si nám dal, ako si pri­sahal našim ot­com, zem, ktorá tečie mliekom a medom.

Evanjelický

15 Zhliad­ni zo svoj­ho svätého príbyt­ku, z nebies, a požeh­naj svoj ľud, Iz­rael, i zem, ktorú si nám dal, ako si pri­sahal našim ot­com, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.

Ekumenický

15 Zhliad­ni zo svoj­ho svätého príbyt­ku, z nebies, a požeh­naj svoj ľud, Iz­rael, aj zem, krajinu oplývajúcu mliekom a medom, ktorú si nám dal, ako si pri­sahal našim ot­com.

Bible21

15 Shlédni tedy ze svého svatého příbytku, z ne­be, a požeh­nej své­mu lidu Iz­rae­li i ze­mi, kte­rou jsi nám dal, jak jsi s přísahou slí­bil našim ot­cům – tu zemi oplývající mlékem a medem!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček