Ekumenický5. Mojžišova16,19

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 16:19

Deuteronomium

Ne­prek­rúcaj právo, nehľaď na osobu, ne­prijímaj ú­platok, lebo ú­platok za­slepuje oči múd­rych a pre­vracia reči spravod­livých.


Verš v kontexte

18 Vo všet­kých byd­lis­kách, ktoré dá Hos­podin, tvoj Boh, tvojim kmeňom, ustanov sud­cov, ktorí budú súdiť ľud podľa spravod­livos­ti. 19 Ne­prek­rúcaj právo, nehľaď na osobu, ne­prijímaj ú­platok, lebo ú­platok za­slepuje oči múd­rych a pre­vracia reči spravod­livých. 20 O spravodlivosť a len o spravodlivosť sa budeš usilovať, aby si os­tal nažive a ob­sadil krajinu, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh.

späť na 5. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

19 Ne­skrivíš súdu! Nebudeš hľadieť na osobu ani ne­prij­meš daru, lebo dar oslepuje oči múd­rych a pre­vracia slová spraved­livých.

Evanjelický

19 Ne­prev­racaj právo, ne­up­red­nos­tňuj ni­koho, ne­prijímaj ú­platok, lebo ú­platok múd­rym za­slepuje oči a spravod­livým pre­vracia reči.

Ekumenický

19 Ne­prek­rúcaj právo, nehľaď na osobu, ne­prijímaj ú­platok, lebo ú­platok za­slepuje oči múd­rych a pre­vracia reči spravod­livých.

Bible21

19 Ne­pře­kru­cuj právo. Buď ne­stranný a neúplatný, ne­boť úpla­tek za­s­lepuje i oči moud­rých a pod­vrací i roz­hodnutí sprave­dlivých.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček