Ekumenický5. Mojžišova13,9

5. Mojžišova 13:9

Deuteronomium

ne­pod­voľ sa mu ani ho ne­počúvaj a nech sa nad ním nezľutuje ani tvoje oko. Nebudeš mať s ním súcit ani ho nebudeš skrývať.


Verš v kontexte

8 bohom okolitých národov tebe blíz­kych alebo vzdialených od jed­ného kon­ca zeme až po jej druhý koniec —, 9 ne­pod­voľ sa mu ani ho ne­počúvaj a nech sa nad ním nezľutuje ani tvoje oko. Nebudeš mať s ním súcit ani ho nebudeš skrývať. 10 Musíš ho za­biť. Pr­vý zdvih­neš ruky, aby si ho usmr­til a po­tom sa zdvih­nú ruky všet­kého ľudu.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

9 Ale do­is­ta ho za­biješ bez milosti. Tvoja ruka bude pr­vá, k­torá siah­ne na neho, aby ho za­bila a po­tom ruka všet­kého ľudu.

Evanjelický

9 ne­povoľuj mu ani ho ne­pos­lúchaj, ani tvoje oko nech sa nezľutuje nad ním, ne­maj s ním súcit ani ho nek­ry,

Ekumenický

9 ne­pod­voľ sa mu ani ho ne­počúvaj a nech sa nad ním nezľutuje ani tvoje oko. Nebudeš mať s ním súcit ani ho nebudeš skrývať.

Bible21

9 Ne­svo­luj a ne­po­s­lou­chej ho! Ne­smíš se nad ním sli­tovat a ušetřit jej. Ne­smíš ho krýt,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček