Ekumenický5. Mojžišova11,22

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 11:22

Deuteronomium

Ak budete starost­livo za­chovávať všet­ky tieto pri­kázania, ktoré vám kážem za­chovávať, totiž milovať Hos­podina, svoj­ho Boha, vo všet­kom sa pris­pôsobiť jeho vôli a pri­dŕžať sa ho,


Verš v kontexte

21 aby sa roz­hoj­nili tvoje dni a dni tvojich synov v krajine, ktorú tvojim ot­com pod prísahou sľúbil dať Hos­podin, kým bude nebo nad zemou. 22 Ak budete starost­livo za­chovávať všet­ky tieto pri­kázania, ktoré vám kážem za­chovávať, totiž milovať Hos­podina, svoj­ho Boha, vo všet­kom sa pris­pôsobiť jeho vôli a pri­dŕžať sa ho, 23 po­tom Hos­podin vy­ženie pred vami všet­ky tieto národy a vy si pod­robíte väčšie a moc­nejšie národy, než ste sami.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo ak budete na­ozaj os­tríhať každé toto pri­kázanie, ktoré vám ja pri­kazujem, aby ste ho činili milujúc Hos­podina, svoj­ho Boha, chodiac po všet­kých jeho ces­tách a lás­kou sa ho pri­dŕžajúc,

Evanjelický

22 Ak však budete bed­livo za­chovávať všet­ky tieto pri­kázania, ktoré vám pred­pisujem pl­niť, totiž milovať Hos­podina, svoj­ho Boha, kráčať len po Jeho ces­tách a Jeho sa pri­dŕžať,

Ekumenický

22 Ak budete starost­livo za­chovávať všet­ky tieto pri­kázania, ktoré vám kážem za­chovávať, totiž milovať Hos­podina, svoj­ho Boha, vo všet­kom sa pris­pôsobiť jeho vôli a pri­dŕžať sa ho,

Bible21

22 Bu­dete-li peč­livě do­držovat všech­na tato přikázání, která vám udílím, bu­dete-li mi­lovat Hos­po­di­na, svého Bo­ha, kráčet po všech jeho cestách a přimknete se k ně­mu,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček