Ekumenický2. Kronická24,5

2. Kronická 24:5

Zhromaždil kňazov a levitov a pri­kázal im: Vy­j­dite do jud­ských miest a vy­beraj­te od celého Iz­raela každoročne peniaze na opravu domu svoj­ho Boha. So zbier­kou sa poponáhľaj­te! No leviti sa ne­ponáhľali.


Verš v kontexte

4 Ne­skôr sa Jóaš roz­hodol ob­noviť Hos­podinov dom. 5 Zhromaždil kňazov a levitov a pri­kázal im: Vy­j­dite do jud­ských miest a vy­beraj­te od celého Iz­raela každoročne peniaze na opravu domu svoj­ho Boha. So zbier­kou sa poponáhľaj­te! No leviti sa ne­ponáhľali. 6 Kráľ pred­volal hlav­ného kňaza Jójadu a spýtal sa ho: Prečo si ne­požadoval od levitov, aby od­vádzali z Judska a Jeruzalema po­platok stanovený Hos­podinovým služob­níkom Mojžišom a zhromaždením Iz­raela pre stan svedec­tva?

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

5 Pre­to shromaždil kňazov a Levitov a riekol im: Vy­j­dite do miest Júdových a shromažďuj­te od všet­kého Iz­raela peniaze na opravu domu svoj­ho Boha, z roka na rok, a vy sa ponáhľaj­te s vecou. Avšak Levitovia sa ne­ponáhľali.

Evanjelický

5 Zhromaždil kňazov a levítov a po­vedal im: Vy­j­dite do jud­ských miest a z roka na rok zbieraj­te od všet­kých Iz­rael­cov peniaze na opravu domu svoj­ho Boha. Poponáhľaj­te sa však s tým! Ale levíti sa ne­ponáhľali.

Ekumenický

5 Zhromaždil kňazov a levitov a pri­kázal im: Vy­j­dite do jud­ských miest a vy­beraj­te od celého Iz­raela každoročne peniaze na opravu domu svoj­ho Boha. So zbier­kou sa poponáhľaj­te! No leviti sa ne­ponáhľali.

Bible21

5 Shro­máž­dil tedy kněze a levi­ty a ře­kl jim: „Ro­zejdě­te se do jud­ských měst a vy­bírej­te od ce­lého Iz­rae­le každo­roční obnos stříb­ra na opravu chrá­mu naše­ho Bo­ha. Po­spěš­te si s tím.“ Levi­té ale ne­spě­cha­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček