Ekumenický2. Kráľov1,2

2. Kráľov 1:2

Achaz­ja raz vy­padol z balkóna svojej izby na po­schodí v Samárii a zranil sa. Vy­pravil po­slov s príkazom: Choďte sa poradiť k ekrónskemu bohu Baál­zebúbovi, či vy­viaz­nem z tohto úrazu.


Verš v kontexte

1 Po Achábovej smr­ti sa vzbúril Moáb proti Iz­raelu. 2 Achaz­ja raz vy­padol z balkóna svojej izby na po­schodí v Samárii a zranil sa. Vy­pravil po­slov s príkazom: Choďte sa poradiť k ekrónskemu bohu Baál­zebúbovi, či vy­viaz­nem z tohto úrazu. 3 Vtedy Hos­podinov an­jel po­vedal tišbej­skému Eliášovi: Vstaň, vy­stúp, aby si sa stretol s poslami samárij­ského kráľa a po­vedz im: Vari niet v Izraeli Boha, že sa uchádzate o radu ek­rón­skeho boha Baál­zebúba?

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 A Achaziáš spadol cez mrežu na svojom hor­nom príbyt­ku s­voj­ho paláca, ktorý bol v Samárii, a onemoc­nel. Vtedy po­slal po­slov a po­vedal im: Iďte, opýtaj­te sa Bál-zebúba, boha mes­ta Ekrona, či vyj­dem z tej­to svojej ne­moci a budem žiť?

Evanjelický

2 Raz Achaz­ja vy­padol cez mreže svojej hor­nej izby v Samárii a ochorel. Vtedy po­slal po­slov a pri­kázal im: Choďte sa opýtať ek­rón­skeho boha Baal­zebúba, či sa uzdravím z tej­to choroby.

Ekumenický

2 Achaz­ja raz vy­padol z balkóna svojej izby na po­schodí v Samárii a zranil sa. Vy­pravil po­slov s príkazom: Choďte sa poradiť k ekrónskemu bohu Baál­zebúbovi, či vy­viaz­nem z tohto úrazu.

Bible21

2 Achaziáš v Sa­maří pro­pa­dl mříží své střešní te­ra­sy a zranil se. Vy­s­lal po­s­ly a ře­kl jim: „Jdě­te se vy­ptat Baal-zeb­u­ba, božstva Ekro­nu, jest­li se z toho uzdravím.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček