Ekumenický2. Kráľov1,3

2. Kráľov 1:3

Vtedy Hos­podinov an­jel po­vedal tišbej­skému Eliášovi: Vstaň, vy­stúp, aby si sa stretol s poslami samárij­ského kráľa a po­vedz im: Vari niet v Izraeli Boha, že sa uchádzate o radu ek­rón­skeho boha Baál­zebúba?


Verš v kontexte

2 Achaz­ja raz vy­padol z balkóna svojej izby na po­schodí v Samárii a zranil sa. Vy­pravil po­slov s príkazom: Choďte sa poradiť k ekrónskemu bohu Baál­zebúbovi, či vy­viaz­nem z tohto úrazu. 3 Vtedy Hos­podinov an­jel po­vedal tišbej­skému Eliášovi: Vstaň, vy­stúp, aby si sa stretol s poslami samárij­ského kráľa a po­vedz im: Vari niet v Izraeli Boha, že sa uchádzate o radu ek­rón­skeho boha Baál­zebúba? 4 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Z lôžka, na ktoré si vy­šiel, už nezídeš, ale na ňom určite zo­mrieš. Nato Eliáš od­išiel.

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale an­jel Hos­podinov hovoril Eliášovi Tišbän­skému: Vstaň, iď hore vús­trety po­slom kráľa Samárie a hovor im: Či pre­to, že niet Boha v Iz­raelovi, idete sa pýtať Bál-zebúba, boha Ek­rona?

Evanjelický

3 Vtedy an­jel Hos­podinov po­vedal Tišbej­skému Eliášovi: Vstaň, choď v ús­trety po­slom samár­skeho kráľa a po­vedz im: Či nieto Boha v Iz­raeli, že sa idete pýtať ek­rón­skeho boha Baal­zebúba?

Ekumenický

3 Vtedy Hos­podinov an­jel po­vedal tišbej­skému Eliášovi: Vstaň, vy­stúp, aby si sa stretol s poslami samárij­ského kráľa a po­vedz im: Vari niet v Izraeli Boha, že sa uchádzate o radu ek­rón­skeho boha Baál­zebúba?

Bible21

3 Hos­po­dinův an­děl ale pro­mlu­vil k Eliášovi Tišbej­ské­mu: „Vstaň, vy­jdi po­s­lům sa­mařského krále na­pro­ti a řekni jim: ‚Copak už není Bůh v Iz­rae­li, že se jdete vy­ptávat Baal-zeb­u­ba, božstva Ekro­nu?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček