Ekumenický1. Kráľov11,38

1. Kráľov 11:38

Ak po­slúch­neš všet­ko, čo ti pri­kážem, ak budeš chodiť po mojich ces­tách, konať to, čo uznávam za správ­ne, za­chovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako to robil môj služob­ník Dávid, zo­stanem s tebou a po­stavím ti trvalý dom, ako som po­stavil Dávidovi, a dám ti Iz­rael.


Verš v kontexte

37 Teba si však vez­mem, aby si vládol nad všet­kým, čo len chceš. Staneš sa kráľom nad Iz­raelom. 38 Ak po­slúch­neš všet­ko, čo ti pri­kážem, ak budeš chodiť po mojich ces­tách, konať to, čo uznávam za správ­ne, za­chovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako to robil môj služob­ník Dávid, zo­stanem s tebou a po­stavím ti trvalý dom, ako som po­stavil Dávidovi, a dám ti Iz­rael. 39 Po­korím tak síce Dávidovo po­tom­stvo, no nie navždy.

späť na 1. Kráľov, 11

Príbuzné preklady Roháček

38 A stane sa, ak budeš po­slúchať všet­ko, čo ti pri­kážem, a budeš chodiť po mojich ces­tách a budeš činiť to, čo je spraved­livé v mojich očiach, os­tríhajúc moje ustanovenia a moje pri­kázania, ako činil Dávid, môj služob­ník, že budem s tebou a vy­budujem ti stály dom, ako som vy­budoval Dávidovi, a dám ti Iz­raela

Evanjelický

38 A ak po­slúch­neš všet­ko, čo ti pri­kážem, čo je správ­ne v mojich očiach, a za­chováš moje ustanovenia a moje príkazy, ako ich pl­nil môj služob­ník Dávid - po­stavím ti stály dom, ako som po­stavil Dávidovi, a dám ti Iz­rael.

Ekumenický

38 Ak po­slúch­neš všet­ko, čo ti pri­kážem, ak budeš chodiť po mojich ces­tách, konať to, čo uznávam za správ­ne, za­chovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako to robil môj služob­ník Dávid, zo­stanem s tebou a po­stavím ti trvalý dom, ako som po­stavil Dávidovi, a dám ti Iz­rael.

Bible21

38 Bu­deš-li po­s­lou­chat vše, co ti přikážu, cho­dit po mých cestách, dělat, co je v mých očích správné, a do­držovat má us­tano­vení a přikázání, jako to dělal můj služebník David, pak budu s te­bou a zbu­du­ji ti trvalý dům, jako jsem ho zbu­doval Davi­dovi, a Iz­rael dám to­bě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček