Ekumenický1. Kráľov11,37

1. Kráľov 11:37

Teba si však vez­mem, aby si vládol nad všet­kým, čo len chceš. Staneš sa kráľom nad Iz­raelom.


Verš v kontexte

36 Jeho synovi ponechám jeden kmeň, aby sa tak navždy uchovala svieca môj­mu služob­níkovi Dávidovi predo mnou v Jeruzaleme, v meste, ktoré som si vy­volil, aby tam zo­stávalo moje meno. 37 Teba si však vez­mem, aby si vládol nad všet­kým, čo len chceš. Staneš sa kráľom nad Iz­raelom. 38 Ak po­slúch­neš všet­ko, čo ti pri­kážem, ak budeš chodiť po mojich ces­tách, konať to, čo uznávam za správ­ne, za­chovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako to robil môj služob­ník Dávid, zo­stanem s tebou a po­stavím ti trvalý dom, ako som po­stavil Dávidovi, a dám ti Iz­rael.

späť na 1. Kráľov, 11

Príbuzné preklady Roháček

37 A vez­mem teba, a budeš kraľovať nad všet­kým, čo si bude žiadať tvoja duša, a budeš kráľom nad Iz­raelom.

Evanjelický

37 Teba si však vez­mem a budeš kraľovať nad všet­kým, čo si zažiada tvoja duša - budeš kráľom nad Iz­raelom.

Ekumenický

37 Teba si však vez­mem, aby si vládol nad všet­kým, čo len chceš. Staneš sa kráľom nad Iz­raelom.

Bible21

37 Tebe ale vez­mu a bu­deš kralovat, kde­ko­li si bu­deš přát, ne­boť se staneš králem Iz­rae­le.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček