Ekumenický1. Kráľov11,39

1. Kráľov 11:39

Po­korím tak síce Dávidovo po­tom­stvo, no nie navždy.


Verš v kontexte

38 Ak po­slúch­neš všet­ko, čo ti pri­kážem, ak budeš chodiť po mojich ces­tách, konať to, čo uznávam za správ­ne, za­chovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako to robil môj služob­ník Dávid, zo­stanem s tebou a po­stavím ti trvalý dom, ako som po­stavil Dávidovi, a dám ti Iz­rael. 39 Po­korím tak síce Dávidovo po­tom­stvo, no nie navždy. 40 Šalamún sa po­kúšal Járobeáma usmr­tiť. Ten sa však vzchopil a ušiel do Egyp­ta k egyptskému kráľovi Šíšakovi. V Egypte zo­stal až do Šalamúnovej smr­ti.

späť na 1. Kráľov, 11

Príbuzné preklady Roháček

39 a po­trápim semeno Dávidovo pre tú vec, avšak nebudem ho trápiť po všet­ky dni.

Evanjelický

39 Kvôli tomu po­korím Dávidovo po­tom­stvo, ale nie navždy.

Ekumenický

39 Po­korím tak síce Dávidovo po­tom­stvo, no nie navždy.

Bible21

39 Tak pokořím Davi­dovo símě, ale ne natrvalo.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček