Bible21Malachiáš1

Malachiáš

1 Or­tel slova Hos­po­di­nova nad Iz­rae­lem skrze Malachiáše. Miluji vás2 Mi­lu­ji vás, praví Hospodin. „Jak nás miluješ?“ ptá­te se. Neměl snad Jákob bra­t­ra Ezaua? praví Hos­po­din. Jáko­ba jsem si za­mi­loval, 3 ale Ezaua jsem za­vr­hl. Hory jsem mu ob­rá­til v pusti­nu a jeho dě­dictví jsem ne­chal pouštním šakalům. 4 Edom si může říci: „By­li jsme po­raženi, ale znovu vy­staví­me trosky.“ Hospodin zástupů však praví: Jen ať si stavějí, já budu bořit! Bude se jim ří­kat „Země zkaženosti“ a „­Lid, na nějž se Hos­po­din hněvá navěky“. 5 Uvi­dí­te to na vlastní oči a teh­dy řeknete: „Hos­po­din je ve­liký i mimo iz­rael­ské území!“ Pohrdáte mým jménem6 Syn má v úctě svého otce a služebník svého pá­na. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň pře­de mnou? praví Hos­po­din zástupů vám, kněží, kteří po­hrdá­te mým jménem. „Jak po­hrdá­me tvým jménem?“ ptá­te se. 7 Tak, že na můj ol­tář přináší­te po­sk­vrněný chléb. „Jak tě poskvrňujeme?“ ptá­te se. Tak, že říká­te: „­Na Hos­po­di­nově sto­le nezáleží.“ 8 Když k obě­ti přináší­te slepé zvíře, copak to není špatně? Když přináší­te chro­mé a churavé, copak to není špatně? Jen to zkus nabídnout své­mu vla­daři, jest­li se mu tím za­líbíš a za­hrne tě přízní, praví Hos­po­din zástupů. 9 Jen si na­kloňuj­te Bo­ha, aby se nad vá­mi sli­toval – jenže s tímhle v rukách? Pro­jeví svou přízeň ko­mu­ko­li z vás? praví Hos­po­din zástupů. 10 Kdy­by tak někdo z vás za­vřel vra­ta, aby se můj ol­tář dar­mo ne­za­paloval! Ne­líbí­te se mi, praví Hos­po­din zástupů; o obě­ti z vašich ru­kou ne­sto­jím! 11 Vž­dyť mé jméno je ve­liké mezi náro­dy od výcho­du slun­ce až na západ – tam všu­de bu­dou mé­mu jménu přinášet ka­di­dlo a čis­té obě­ti. Ano, mé jméno je ve­liké mezi náro­dy, praví Hos­po­din zástupů. 12 Vy ho však zne­svěcujete, když říká­te: „Stůl Páně je možné po­sk­vrnit; na pokr­mu na něm obětovaném nezáleží.“ 13 Říká­te také: „Pro­č se dřít!“ a frká­te své po­směšky, praví Hos­po­din zástupů. Přináší­te ukra­dené, chro­mé a churavé kusy a nabízí­te mi je za oběť – copak to mohu z vašich ru­kou při­jmout? praví Hos­po­din. 14 Pro­kletý je pokry­tec, který má ve stá­du sam­ce, slíbí ho Pánu, ale pak obě­tuje nějaký po­chrou­maný kus. Vž­dyť já jsem ve­liký Král, praví Hos­po­din zástupů, a mé jméno je obávané mezi náro­dy!

Bible21Malachiáš1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček