Bible21Malachiáš2

Malachiáš

Varování kněžím1 Teď te­dy, kněží, va­rování pro vás: 2 Jest­liže ne­po­s­lech­nete a ne­roz­hodnete se vzdávat čest mé­mu jménu, praví Hos­po­din zástupů, sešlu na vás pro­kletí a pro­k­le­ji i vaše žeh­nání. A už jsem je také pro­klel, pro­tože jste si to ne­vza­li k srd­ci. 3 Hle, po­trestám vaše po­tomky a vám vmetu lej­na do tváří, lej­na vašich svá­tečních obětí, aby vás s nimi vy­nes­li! 4 Teh­dy po­zná­te, že jsem vám po­slal toto va­rování, aby byla za­chová­na má smlou­va s Levim, praví Hos­po­din zástupů. 5 Má smlou­va s ním byla smlou­vou živo­ta a poko­je. Jemu jsem uložil, aby žil v bázni, a on mě ctil a před mým jménem se chvěl stra­chy. 6 V jeho ús­tech byl zákon prav­dy, na rtech se mu ne­ob­jevi­lo žádné bez­práví. Žil se mnou v poko­ji a v po­ctivosti a mno­hé od­vrá­til od je­jich vin. 7 Ano, rty kněze mají střežit po­znání a z jeho úst se má čerpat poučení, ne­boť je po­s­lem Hos­po­di­na zástupů. 8 Vy jste však z té ces­ty seš­li a svým učením jste mno­hé srazi­li! Po­ruši­li jste Levi­ho smlou­vu, praví Hos­po­din zástupů. 9 Pro­to vás také vy­dám po­hrdání a pře­de vše­mi lid­mi vás ponížím, pro­tože ne­d­bá­te na mé ces­ty a při výkla­du záko­na nejste ne­stranní. Jste nevěrní10 Nemá­me všich­ni jedno­ho Ot­ce? Ne­stvořil nás je­den Bůh? Pro­č tedy zne­svěcuje­me smlou­vu svých ot­ců, když jsme jedni druhým ne­věrní? 11 Juda je ne­věrný, v Iz­rae­li a v Je­ruzalémě se děje ohavnost: Juda po­sk­vrňuje sva­ty­ni, kte­rou Hos­po­din mi­lu­je, a žení se s dce­rou cizího bo­ha. 12 Ať Hos­po­din vy­hladí z Jáko­bových stanů každého, kdo to pro­vádí, ať je to kdoko­li – i kdy­by Hos­po­di­nu zástupů přinášel obě­ti! 13 A pro­vádí­te ještě něco: Za­lévá­te Hos­po­dinův ol­tář slza­mi, pláčete a naříká­te, že už si ne­všímá vašich obětí, že už ho z vašich ru­kou netěší. 14 Ptá­te se: „Proč?“ Pro­tože Hos­po­din je svědkem mezi te­bou a manželkou tvého mládí, které jsi ne­věrný. Vž­dyť je to tvá spo­lečnice, tvá manželka pod­le smlou­vy! 15 Ne­uči­nil dva jedním? Měl pře­ce du­cha na­zbyt. Pro­č tedy jedním? Šlo mu o símě Boží. Chraň­te se te­dy, abys­te ne­by­li ne­věrní manžel­ce svého mládí. 16 Nenávi­dím roz­vod! praví Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le. Nenávi­dím ho jako plášť po­třísněný nási­lím, praví Hos­po­din zástupů. Chraň­te se tedy a ne­buď­te ne­věrní. Unavujete Hospodina17 Unavujete Hos­po­di­na svý­mi řečmi. „Jak ho unavujeme?“ ptá­te se. Tak, že říká­te: „Hos­po­di­nu se líbí kde­jaký zloči­nec; ta­kové má zřejmě v oblibě!“ Také se ptá­te: „Kde je ten Bůh soudu?“

Bible21Malachiáš2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček