RoháčekŽalmy145,17

Žalmy 145:17

Hos­podin je spravedlivý vo všet­kých svojich ces­tách a svätý vo všet­kých svojich skut­koch.


Verš v kontexte

16 Ot­váraš svoju ruku a na­sycuješ každý živočuch s­vojou dobrotivosťou.
17 Hos­podin je spravedlivý vo všet­kých svojich ces­tách a svätý vo všet­kých svojich skut­koch.
18 Hos­podin je blízky všet­kým, ktorí ho vzývajú, všet­kým, ktorí ho vzývajú v prav­de.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

17 Hos­podin je spravedlivý vo všet­kých svojich ces­tách a svätý vo všet­kých svojich skut­koch.

Evanjelický

17 Spravod­livý je Hos­podin vo všet­kých svojich ces­tách a milos­tivý vo všet­kých svojich skut­koch.

Ekumenický

17 Hos­podin je spravod­livý vo všet­kom, čo koná, a milos­tivý vo všet­kých svojich skut­koch. (kóf)

Bible21

17 Hos­po­din je sprave­dlivý ve všech cestách svých, ve všem, co působí, je las­kavý.