RoháčekŽalmy145,16

Žalmy 145:16

Ot­váraš svoju ruku a na­sycuješ každý živočuch s­vojou dobrotivosťou.


Verš v kontexte

15 Oči všet­kých hľadia v nádej k tebe, a ty im dávaš ich po­krm na jeho čas.
16 Ot­váraš svoju ruku a na­sycuješ každý živočuch s­vojou dobrotivosťou.
17 Hos­podin je spravedlivý vo všet­kých svojich ces­tách a svätý vo všet­kých svojich skut­koch.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

16 Ot­váraš svoju ruku a na­sycuješ každý živočuch s­vojou dobrotivosťou.

Evanjelický

16 Ot­váraš svoju ruku a všet­ko živé sýtiš s ochotou.

Ekumenický

16 Ot­váraš svoju ruku a ochot­ne sýtiš všet­ko, čo žije. (cádé)

Bible21

16 Otevíráš ru­ku, abys na­sy­til­touhy všech ži­jících.