RoháčekSkutky28,24

Skutky 28:24

Skutky apoštolov

A jed­ni verili tomu, čo hovoril, druhí ne­verili.


Verš v kontexte

23 A keď mu určili deň, prišli k nemu viacerí do jeho bytu. A on im vy­kladal vec a svedčil pev­ne o kráľov­stve Božom a pre­sviedčal ich o Ježišovi, jako zo zákona Mojžišov­ho, tak z prorokov, od rána až do večera. 24 A jed­ni verili tomu, čo hovoril, druhí ne­verili. 25 A tak nie súc jed­nomyseľní medzi sebou roz­chádzali sa, keď po­vedal Pavel to jedno slovo: Dob­re hovoril Svätý Duch skr­ze proroka Izai­áša našim ot­com,

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

24 A jed­ni verili tomu, čo hovoril, druhí ne­verili.

Evanjelický

24 Nie­ktorí uverili jeho rečiam, iní však ne­verili.

Ekumenický

24 Tomu, čo hovoril, nie­ktorí uverili, iní však ne­verili.

Bible21

24 Něk­teří se jeho slovy dali přesvědčit, ale jiní ne­věři­li.