RoháčekSkutky2,42

Skutky 2:42

Skutky apoštolov

A zo­tr­vávali v učení apoštolov a v spoločnom b­rat­skom obcovaní a pri lámaní chleba a na mod­lit­bách.


Verš v kontexte

41 A tak tí, ktorí ochot­ne prijali jeho slovo, dali sa po­krs­tiť, a pri­pojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší. 42 A zo­tr­vávali v učení apoštolov a v spoločnom b­rat­skom obcovaní a pri lámaní chleba a na mod­lit­bách. 43 A prišla bázeň na každú dušu, a dialo sa mnoho zá­zrakov a divov skr­ze apoštolov.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

42 A zo­tr­vávali v učení apoštolov a v spoločnom b­rat­skom obcovaní a pri lámaní chleba a na mod­lit­bách.

Evanjelický

42 Títo zo­tr­vávali v apoštol­skom učení a v spoločen­stve, v lámaní chleba a na mod­lit­bách.

Ekumenický

42 Ne­us­tále sa venovali učeniu apoštolov, brat­skému spoločen­stvu, lámaniu chleba a mod­lit­bám.

Bible21

42 Zůstáva­li v apoštolském učení a ve spo­lečen­ství, v lámání chle­ba a v mod­lit­bách.