RoháčekPríslovia12,21

Príslovia 12:21

Ne­prihodí sa spraved­livému nijaká zlá vec; ale bez­božníci budú pl­ní zlého.


Verš v kontexte

20 Lesť je v srd­ci tých, ktorí vy­mýšľajú zlé; ale tí, ktorí radia to, čo donáša pokoj, majú radosť.
21 Ne­prihodí sa spraved­livému nijaká zlá vec; ale bez­božníci budú pl­ní zlého.
22 Lživé rty sú ohav­nosťou Hos­podinovi; ale tí, ktorí činia prav­du, sa mu ľúbia.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

21 Ne­prihodí sa spraved­livému nijaká zlá vec; ale bez­božníci budú pl­ní zlého.

Evanjelický

21 Ne­prihodí sa spravod­livým nijaké nešťas­tie, ale bez­božní sú pl­ní po­hrôm.

Ekumenický

21 Spravod­livému sa ne­prihodí nijaká ne­právosť, bez­božníci však za­kúsia zlo.

Bible21

21 Sprave­dlivým nic neublíží, darebáky stíhá samé neštěstí.