Roháček4. Mojžišova3,42

4. Mojžišova 3:42

Numeri

Vtedy spočítal Mojžiš tak, ako mu pri­kázal Hos­podin, všet­kých pr­vorodených medzi syn­mi Iz­raelovými.


Verš v kontexte

41 A vez­meš Levitov mne - Ja som Hospodin - na­mies­to všet­kých pr­vorodených zo synov Iz­raelových. I dobytok Levitov vez­meš namiesto všet­kého pr­vorodeného z dobyt­ka synov Iz­raelových. 42 Vtedy spočítal Mojžiš tak, ako mu pri­kázal Hos­podin, všet­kých pr­vorodených medzi syn­mi Iz­raelovými. 43 A bolo všet­kých pr­vorodených mužs­kého po­hlavia v počte mien vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še, ich spočítaných, dvad­saťd­va tisíc dve­sto sedem­desiatt­ri.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

42 Vtedy spočítal Mojžiš tak, ako mu pri­kázal Hos­podin, všet­kých pr­vorodených medzi syn­mi Iz­raelovými.

Evanjelický

42 Po­tom Mojžiš spočítal všet­kých pr­vorodených medzi Iz­rael­cami, ako mu pri­kázal Hos­podin.

Ekumenický

42 Mojžiš spočítal všet­kých pr­vorodených medzi Iz­raelit­mi, ako mu pri­kázal Hos­podin.

Bible21

42 Mo­jžíš tedy pod­le Hos­po­di­nova příka­zu sečetl všech­ny prvo­ro­zené syny Iz­rae­le.