RoháčekMalachiáš2,7

Malachiáš 2:7

Lebo rty kňaza majú os­tríhať známosť, a zákon nau­čení budú hľadať z jeho úst! Lebo je po­slom Hos­podina Zá­stupov.


Verš v kontexte

6 Zákon prav­dy bol v jeho ús­tach, a ne­právosť sa nenašla v jeho rtoch, chodil so mnou v po­koji a úp­rim­nos­ti a od­vrátil mnohých od ne­právos­ti. 7 Lebo rty kňaza majú os­tríhať známosť, a zákon nau­čení budú hľadať z jeho úst! Lebo je po­slom Hos­podina Zá­stupov. 8 Ale vy ste vy­bočili s ces­ty a spôsobili ste to, že mnohí kles­li v zákone, a porušili ste sm­luvu Léviho, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo rty kňaza majú os­tríhať známosť, a zákon nau­čení budú hľadať z jeho úst! Lebo je po­slom Hos­podina Zá­stupov.

Evanjelický

7 Lebo pery kňaza majú za­chovávať po­znanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je po­slom Hos­podina moc­nos­tí.

Ekumenický

7 Veď pery kňaza majú strážiť po­znanie; z jeho úst sa očakáva na­učenie, lebo on je po­slom Hos­podina zá­stupov.

Bible21

7 Ano, rty kněze mají střežit po­znání a z jeho úst se má čerpat poučení, ne­boť je po­s­lem Hos­po­di­na zástupů.