RoháčekIzaiáš49,7

Izaiáš 49:7

Tak­to hovorí Hos­podin, vy­kupiteľ Iz­raelov, jeho Svätý, tomu, ktorého dušou opo­vr­hujú, ktorý sa ošk­liví národu, služob­níkovi panujúcich tyranov: Kráľovia uvidia a po­vs­tanú, kniežatá, a budú sa klaňať pre Hos­podina, ktorý je ver­ný, p­re Svätého Iz­raelov­ho, ktorý si ťa vy­volil.


Verš v kontexte

6 a riekol: To je pri­málo, aby si mi bol služob­níkom po­z­dvih­núť po­kolenia Jakobove a na­vrátiť chránených z Izraela; ale som ťa dal za svet­lo po­hanom, aby si bol mojím spasením až po koniec zeme. 7 Tak­to hovorí Hos­podin, vy­kupiteľ Iz­raelov, jeho Svätý, tomu, ktorého dušou opo­vr­hujú, ktorý sa ošk­liví národu, služob­níkovi panujúcich tyranov: Kráľovia uvidia a po­vs­tanú, kniežatá, a budú sa klaňať pre Hos­podina, ktorý je ver­ný, p­re Svätého Iz­raelov­ho, ktorý si ťa vy­volil. 8 Tak­to hovorí Hos­podin: Vy­slyším ťa v čas milos­ti a po­môžem ti v deň spasenia a k­rome toho ťa budem os­tríhať a dám ťa za sm­luvu ľudu, aby si po­stavil zem, aby si dal do dedičs­tva dedičs­tvá, k­toré boly spustošené,

späť na Izaiáš, 49

Príbuzné preklady Roháček

7 Tak­to hovorí Hos­podin, vy­kupiteľ Iz­raelov, jeho Svätý, tomu, ktorého dušou opo­vr­hujú, ktorý sa ošk­liví národu, služob­níkovi panujúcich tyranov: Kráľovia uvidia a po­vs­tanú, kniežatá, a budú sa klaňať pre Hos­podina, ktorý je ver­ný, p­re Svätého Iz­raelov­ho, ktorý si ťa vy­volil.

Evanjelický

7 Tak­to vraví Hos­podin, Vy­kupiteľ Iz­raela, jeho Svätý, hl­boko opo­vr­hovanému, po­han­mi zošk­livenému ot­rokovi panov­níkov: Králi to uvidia, kniežatá po­vs­tanú a klaňať sa budú kvôli Hos­podinovi, ktorý je ver­ný, kvôli Svätému Iz­raela, ktorý ťa vy­volil.

Ekumenický

7 Tak­to Hos­podin, vy­kupiteľ Iz­raela, jeho Svätý hovorí opo­vr­hnutému, národ­mi od­vr­hnutému ot­rokovi panov­níkov: Králi to uvidia a vstanú, kniežatá sa sklonia kvôli Hos­podinovi, ktorý je ver­ný, kvôli svätému Iz­raela, ktorý ťa vy­volil.

Bible21

7 Toto praví Hospodin, vykupitel Iz­rae­le, jeho Svatý, tomu, jímž li­dé po­hrdají a náro­dy si ho oškliví, služebníku vládnoucích: Králové po­vstanou, až tě uvidí, a vel­moži se pokloníkvů­li Hos­po­di­nu, který je věrný, Svatému iz­rael­ské­mu, jenž tě vy­vo­lil.