Roháček1. Mojžišova27,14

1. Mojžišova 27:14

Genesis

A tak išiel a vzal a doniesol svojej mat­ke, a jeho mat­ka pri­pravila chut­ný po­krm, aký mal rád jeho otec.


Verš v kontexte

13 Na to mu po­vedala jeho mat­ka: Nech prij­de na mňa tvoje zlorečen­stvo, môj synu, len po­slúch­ni, čo hovorím, a idi, vez­mi a dones mi. 14 A tak išiel a vzal a doniesol svojej mat­ke, a jeho mat­ka pri­pravila chut­ný po­krm, aký mal rád jeho otec. 15 A Rebeka vzala šaty Ezavove, šaty svojho staršieho syna, tie naj­lepšie, ktoré mala u seba v dome, a ob­liek­la do nich Jakoba svoj­ho mladšieho syna.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

14 A tak išiel a vzal a doniesol svojej mat­ke, a jeho mat­ka pri­pravila chut­ný po­krm, aký mal rád jeho otec.

Evanjelický

14 Šiel teda, vzal ich a priniesol mat­ke. Jeho mat­ka pri­pravila po­chúťku, akú mal jeho otec rád.

Ekumenický

14 Šiel teda, vzal ich a priniesol mat­ke. Ona pri­pravila ot­covo obľúbené jed­lo.

Bible21

14 A tak šel, vzal je a při­ne­sl své mat­ce, která z nich připravi­la ot­covu ob­líbenou po­choutku.