RoháčekEzechiel8,17

Ezechiel 8:17

A riekol mi: Či si videl, synu človeka? Či je to ľahká vec domu Júdov­mu, páchať ohav­nos­ti, ktoré tu páchajú, že na­pl­nili aj zem ukrut­nosťou a ob­rátili sa zpät, aby ma popudzovali k hnevu? A hľa, pri­kladajú viničovú révu ku svoj­mu nosu.


Verš v kontexte

16 V­tedy ma do­viedol do vnútor­ného dvora domu Hos­podinov­ho. A hľa, p­ri vchode do chrámu Hos­podinov­ho, medzi dvoranou a medzi ol­tárom, bolo okolo dvad­saťpäť mužov, ktorých chrb­ty boly ob­rátené ku chrámu Hos­podinov­mu a ich tváre na východ, a klaňali sa na východ sl­n­cu. 17 A riekol mi: Či si videl, synu človeka? Či je to ľahká vec domu Júdov­mu, páchať ohav­nos­ti, ktoré tu páchajú, že na­pl­nili aj zem ukrut­nosťou a ob­rátili sa zpät, aby ma popudzovali k hnevu? A hľa, pri­kladajú viničovú révu ku svoj­mu nosu. 18 Pre­to i ja učiním v prch­livos­ti; nezľutuje sa moje oko, ani nebudem šet­riť. Budú volať v moje uši veľkým hlasom, ale ich ne­vys­lyším.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

17 A riekol mi: Či si videl, synu človeka? Či je to ľahká vec domu Júdov­mu, páchať ohav­nos­ti, ktoré tu páchajú, že na­pl­nili aj zem ukrut­nosťou a ob­rátili sa zpät, aby ma popudzovali k hnevu? A hľa, pri­kladajú viničovú révu ku svoj­mu nosu.

Evanjelický

17 Po­vedal mi: Videl si, človeče? Či je pri­málo pre dom Júdu páchať ohav­nos­ti, ktoré tu robia? Veď na­pl­nili krajinu násilím; znova ma popudzujú k hnevu. Hľa, pri­kladajú si k nosu zväzok ratoles­tí.

Ekumenický

17 Po­vedal mi: Videl si to, človeče? Či je pri­málo pre dom Júdu páchať ohav­nos­ti, ktorých sa tu do­púšťajú? Veď na­pl­nili krajinu násilím; znova ma popudzujú k hnevu. Hľa, pri­kladajú si k nosu viničové ratoles­ti.

Bible21

17 „Vi­díš to, synu člověčí?“ ře­kl mi. „To snad domu Judy ne­stačí ohavnosti, které tu pá­chají, že mu­sejí na­plnit nási­lím ce­lou zem a stále víc mě po­pou­zet? Jen se podívej, jak mi strkají klacek do chřípí!