RoháčekDaniel3,17

Daniel 3:17

Jest­li tak chce náš Bôh, ktorého my ctíme, ten nás môže vy­trh­núť z oh­nivej pece roz­pálenej a vy­trh­ne aj z tvojich rúk, ó, kráľu!


Verš v kontexte

16 Sad­rach, Mézach a Abed­négo od­vetili kráľovi a riek­li: Na­buchodonozore, nie je nám treba, aby sme ti na to od­povedali slovo. 17 Jest­li tak chce náš Bôh, ktorého my ctíme, ten nás môže vy­trh­núť z oh­nivej pece roz­pálenej a vy­trh­ne aj z tvojich rúk, ó, kráľu! 18 Ale ak nie, nech ti je známe, ó, kráľu, že tvojich bohov ctiť nebudeme ani zlatému ob­razu, ktorý si po­stavil, sa nebudeme klaňať.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 Jest­li tak chce náš Bôh, ktorého my ctíme, ten nás môže vy­trh­núť z oh­nivej pece roz­pálenej a vy­trh­ne aj z tvojich rúk, ó, kráľu!

Evanjelický

17 Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vy­slobodiť z roz­pálenej oh­nivej pece, a vy­slobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu.

Ekumenický

17 Ak nás náš Boh, ktorého uc­tievame, chce za­chrániť z ohňom roz­pálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vy­slobodí nás.

Bible21

17 „Jest­li nás Bůh, kterého ctí­me, bude chtít za­chránit, za­chrání nás z roz­pálené oh­nivé pece i ze tvé mo­ci, krá­li.