RoháčekDaniel3,18

Daniel 3:18

Ale ak nie, nech ti je známe, ó, kráľu, že tvojich bohov ctiť nebudeme ani zlatému ob­razu, ktorý si po­stavil, sa nebudeme klaňať.


Verš v kontexte

17 Jest­li tak chce náš Bôh, ktorého my ctíme, ten nás môže vy­trh­núť z oh­nivej pece roz­pálenej a vy­trh­ne aj z tvojich rúk, ó, kráľu! 18 Ale ak nie, nech ti je známe, ó, kráľu, že tvojich bohov ctiť nebudeme ani zlatému ob­razu, ktorý si po­stavil, sa nebudeme klaňať. 19 Vtedy sa na­pl­nil Na­buchodonozor prch­livosťou, a ob­raz jeho tvári sa zmenil proti Sad­rachovi, Mézachovi a Abed­négovi, a od­povediac riekol, aby roz­pálili pec sedemk­rát nad to, jako bolo ináče treba roz­páliť.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale ak nie, nech ti je známe, ó, kráľu, že tvojich bohov ctiť nebudeme ani zlatému ob­razu, ktorý si po­stavil, sa nebudeme klaňať.

Evanjelický

18 Ale ak nie, vez­mi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal po­staviť, sa nebudeme klaňať.

Ekumenický

18 Ak aj nie, vedz, kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uc­tievať a zlatej soche, ktorú si dal po­staviť, nebudeme sa klaňať.

Bible21

18 A i kdy­by ne, vez­mi na vědo­mí, krá­li, že tvé bohy ctít ne­bu­de­me a zlaté soše, kte­rou jsi vztyčil, se nepokloníme.“