Roháček2. Kronická9,15

2. Kronická 9:15

A kráľ Šalamún spravil dve­sto veľkých štítov z kovaného zlata; šesťs­to šek­lov kovaného zlata dal na jedenkaždý štít.


Verš v kontexte

14 krome toho, čo prišlo od kup­cov a čo donášali ob­chod­níci, ale i všet­ci kráľovia Arábie i správ­covia zeme donášali Šalamúnovi zlato a strieb­ro. 15 A kráľ Šalamún spravil dve­sto veľkých štítov z kovaného zlata; šesťs­to šek­lov kovaného zlata dal na jedenkaždý štít. 16 S­pravil aj tristo malých štítov z kovaného zlata; tri­sto šek­lov zlata dal na jeden taký štít. A kráľ ich složil v dome lesa Libanona.

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

15 A kráľ Šalamún spravil dve­sto veľkých štítov z kovaného zlata; šesťs­to šek­lov kovaného zlata dal na jedenkaždý štít.

Evanjelický

15 Kráľ Šalamún urobil dve­sto pavéz z tepaného zlata. Na jed­nu pavézu po­užil šesťs­to šekelov tepaného zlata.

Ekumenický

15 Kráľ Šalamún zhotovil dve­sto veľkých štítov z tepaného zlata. Na jeden štít spot­reboval šesťs­to šekelov tepaného zlata.

Bible21

15 Král Šalo­moun ne­chal zho­tovit 200 pavéz z tepaného zla­ta (na jednu pavé­zu vy­naložil 600 še­ke­lů tepaného zla­ta)