Roháček2. Kronická24,14

2. Kronická 24:14

A keď do­končili, donies­li ostatok peňazí pred kráľa a Jehojadu. A dali z nich narobiť nádob pre dom Hos­podinov, nádob k službe a k obetovaniu zápalov a lyžíc, a to nádob zlatých a striebor­ných. A obetovali zápal­né obeti v dome Hos­podinovom ustavične, po všet­ky dni Jehojadu.


Verš v kontexte

13 Nuž tak pracovali tí, ktorí konali dielo, ktoré aj bolo šťast­ne za­vŕšené ich rukami. A tedy po­stavili dom Boží, takže stál vo svojom spôsobe, a upev­nili ho. 14 A keď do­končili, donies­li ostatok peňazí pred kráľa a Jehojadu. A dali z nich narobiť nádob pre dom Hos­podinov, nádob k službe a k obetovaniu zápalov a lyžíc, a to nádob zlatých a striebor­ných. A obetovali zápal­né obeti v dome Hos­podinovom ustavične, po všet­ky dni Jehojadu. 15 Ale Jehojada sa zo­starel a na­sýtiac sa dní zo­mrel. Sto trid­sať rokov mal, keď zo­mrel.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

14 A keď do­končili, donies­li ostatok peňazí pred kráľa a Jehojadu. A dali z nich narobiť nádob pre dom Hos­podinov, nádob k službe a k obetovaniu zápalov a lyžíc, a to nádob zlatých a striebor­ných. A obetovali zápal­né obeti v dome Hos­podinovom ustavične, po všet­ky dni Jehojadu.

Evanjelický

14 Keď boli hotoví, od­nies­li zvyšok peňazí pred kráľa a Jójádu. Z nich narobil náčinie pre dom Hos­podinov, náčinie pre službu a obetovanie, pan­vice na kadenie, zlaté a striebor­né pred­mety. Spaľované obete prinášali do domu Hos­podinov­ho ne­pres­taj­ne po celý Jójádov život.

Ekumenický

14 Keď boli hotoví, prinies­li zvyšok peňazí pred kráľa a Jójadu. Po­užili ich na vy­bavenie Hos­podinov­ho domu: na boho­služob­né a obet­né pred­mety, na misy, zlatý a striebor­ný riad. Kým Jójada žil, v Hospodinovom dome sa pravidel­ne prinášali spaľované obety.

Bible21

14 Když byli ho­tovi, při­nes­li zbylé stříbro před krále a před Jo­ja­du. Ten z něj ne­chal zho­tovit vy­ba­vení Hos­po­di­nova chrá­mu: náčiní pro službu i pro obě­ti, nádobí a další předmě­ty ze zla­ta a stříb­ra. Po ce­lý Jo­ja­dův život se v Hos­po­di­nově chrá­mu ko­naly pravi­delné obě­ti.