EvanjelickýSudcov6,27

Sudcov 6:27

Vtedy Gide­on vzal desať mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu pri­kázal Hos­podin; ale pre­tože sa bál domu svoj­ho otca a ľudí mes­ta urobiť to vo dne, urobil to v noci.


Verš v kontexte

26 A z po­u­kladaných kameňov po­stav ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na výšine toh­to vr­chu, na vr­chole tej­to pev­nos­ti. Po­tom vez­mi druhého jun­ca a obetuj ho ako spaľovanú obeť na dreve z ašéry, ktorú vy­tneš. 27 Vtedy Gide­on vzal desať mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu pri­kázal Hos­podin; ale pre­tože sa bál domu svoj­ho otca a ľudí mes­ta urobiť to vo dne, urobil to v noci. 28 Keď mužovia mes­ta včas ráno vstali, videli zbúraný ol­tár Baalov a ašéru pri ňom vy­ťatú; a druhého jun­ca ako spaľovanú obeť na novopo­stavenom ol­tári,

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

27 A tak pojal Gede­on desať mužov zo svojich sluhov a učinil tak, ako mu hovoril Hos­podin. A stalo sa, keďže sa bál domu svoj­ho otca a mužov toho mesta urobiť to vodne, že to urobil vnoci.

Evanjelický

27 Vtedy Gide­on vzal desať mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu pri­kázal Hos­podin; ale pre­tože sa bál domu svoj­ho otca a ľudí mes­ta urobiť to vo dne, urobil to v noci.

Ekumenický

27 Gideón vzal desiatich mužov zo svojich sluhov a vy­konal, čo mu nariadil Hos­podin. Keďže sa obával domu svoj­ho otca a mužov mes­ta, ne­urobil to vo dne, ale v noci.

Bible21

27 Ge­de­on tedy vzal deset mužů ze svých služebníků a udělal, jak mu Hos­po­din ře­kl. Kvů­li stra­chu z ro­di­ny i kvů­li li­dem z měs­ta to ovšem ne­u­dělal ve dne, ale v no­ci.