EvanjelickýSudcov3,28

Sudcov 3:28

Po­vedal im: Na­sleduj­te ma, lebo Hos­podin vám vy­dal do rúk vašich ne­priateľov Moáb­cov. Oni zo­stúpili za ním a za­brali Moáb­com jor­dán­ske brody, a ni­komu nedovolili prej­sť.


Verš v kontexte

27 Len čo došiel, za­trúbil na Ef­rajim­skom po­horí na trúbu, Iz­rael­ci zo­stúpili s ním z po­horia a on na ich čele. 28 Po­vedal im: Na­sleduj­te ma, lebo Hos­podin vám vy­dal do rúk vašich ne­priateľov Moáb­cov. Oni zo­stúpili za ním a za­brali Moáb­com jor­dán­ske brody, a ni­komu nedovolili prej­sť. 29 Vtedy po­bili z Moáb­cov do desaťtisíc mužov, všet­ko sil­ných a udat­ných; ni­kto sa nezach­ránil.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

28 A riekol im: Poďte behom za mnou, lebo Hos­podin vydal vašich ne­priateľov, Moábov, do vašej ruky. A sišli idúc za ním. A vez­múc Moábom brody Jor­dána nedali ni­komu prej­sť.

Evanjelický

28 Po­vedal im: Na­sleduj­te ma, lebo Hos­podin vám vy­dal do rúk vašich ne­priateľov Moáb­cov. Oni zo­stúpili za ním a za­brali Moáb­com jor­dán­ske brody, a ni­komu nedovolili prej­sť.

Ekumenický

28 Po­vedal im: Poďte za mnou, lebo Hos­podin vám vy­dal na­pos­pas vašich ne­priateľov Moábčanov. Oni šli za ním, zo­brali Moábčanom jor­dán­ske brody a ni­komu nedovolili prej­sť.

Bible21

28 „Rych­le za mnou!“ zvo­lal. „Hos­po­din vy­dal vaše­ho ne­pří­te­le Moá­ba do vašich rukou.“ Se­stou­pi­li za ním, ob­sa­di­li Moáb­cům jordán­ské bro­dy a ne­dovo­li­li niko­mu pře­cházet.