EvanjelickýSudcov3,29

Sudcov 3:29

Vtedy po­bili z Moáb­cov do desaťtisíc mužov, všet­ko sil­ných a udat­ných; ni­kto sa nezach­ránil.


Verš v kontexte

28 Po­vedal im: Na­sleduj­te ma, lebo Hos­podin vám vy­dal do rúk vašich ne­priateľov Moáb­cov. Oni zo­stúpili za ním a za­brali Moáb­com jor­dán­ske brody, a ni­komu nedovolili prej­sť. 29 Vtedy po­bili z Moáb­cov do desaťtisíc mužov, všet­ko sil­ných a udat­ných; ni­kto sa nezach­ránil. 30 Tak bol v ten deň po­korený Moáb pod moc Iz­raela a krajina mala po­koj na osem­desiat rokov.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

29 A po­bili toho času z Moába okolo desať tisíc mužov. A boli to všetko tuční a všet­ko sil­ní mužovia, a ne­ušiel ni­kto.

Evanjelický

29 Vtedy po­bili z Moáb­cov do desaťtisíc mužov, všet­ko sil­ných a udat­ných; ni­kto sa nezach­ránil.

Ekumenický

29 Vtedy po­bili z Moábčanov asi desaťtisíc sil­ných a udat­ných mužov. Ni­kto z nich im ne­unikol.

Bible21

29 Po­bi­li tenkrát asi 10 000 Moáb­ců, samé silné a udatné bo­jovníky. Nikdo ne­u­ni­kl.