EvanjelickýSudcov3,24

Sudcov 3:24

Len čo vy­šiel, prišli sluhovia, a keď videli dvere hor­nej siene za­vreté, po­vedali: Od­bavuje si po­trebu v chlad­nej sieni.


Verš v kontexte

23 Po­tom Éhúd šiel cez stĺporadie, za­vrel za sebou dvere hor­nej siene a za­mkol. 24 Len čo vy­šiel, prišli sluhovia, a keď videli dvere hor­nej siene za­vreté, po­vedali: Od­bavuje si po­trebu v chlad­nej sieni. 25 Čakali až do zunovania. On však ne­ot­váral dvere hor­nej siene. Vzali kľúč a ot­vorili; a hľa, ich pán ležal mŕt­vy na zemi.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

24 Keď vy­šiel on, prišli jeho sluhovia. A keď videli, že hľa, dvere na vr­ch­nej dvorane sú za­mknuté, po­vedali: Zais­te za­krýva svoje nohy v chlad­nej izbe letnej.

Evanjelický

24 Len čo vy­šiel, prišli sluhovia, a keď videli dvere hor­nej siene za­vreté, po­vedali: Od­bavuje si po­trebu v chlad­nej sieni.

Ekumenický

24 Len čo však vy­šiel, prišli Eg­lónovi sluhovia a keď zis­tili, že dvere vr­ch­nej siene sú za­mknuté, po­vedali si: Určite koná po­trebu v chladnej iz­be.

Bible21

24 Po jeho od­cho­du přiš­li služebníci, a když vi­dě­li, že dveře střešního poko­je jsou za­vřené na zástrčku, řek­li si: Nej­spíš koná v chladné ko­můrce po­tře­bu.