EvanjelickýMatúš15,11

Matúš 15:11

Evanjelium podľa Matúša

Nie čo vchádza do úst, poškv­rňuje človeka, ale čo z úst vy­chádza, to poškv­rňuje človeka.


Verš v kontexte

10 Nato po­volal k sebe zá­stup a po­vedal im: Počuj­te a roz­umej­te! 11 Nie čo vchádza do úst, poškv­rňuje človeka, ale čo z úst vy­chádza, to poškv­rňuje človeka. 12 Vtedy pri­stúpili učeníci a po­vedali Mu: Či vieš, že sa farizeji po­horšili, keď počuli, čo si po­vedal?

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

11 Nie to, čo vchádza do úst, poškv­rňuje človeka, ale to, čo vy­chádza z úst, to poškv­rňuje človeka.

Evanjelický

11 Nie čo vchádza do úst, poškv­rňuje človeka, ale čo z úst vy­chádza, to poškv­rňuje človeka.

Ekumenický

11 Človeka ne­poškv­rňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vy­chádza z úst, to poškv­rňuje človeka.

Bible21

11 Člověka nešpiní to, co mu vchází do úst, ale to, co mu z úst vychází.“