EvanjelickýMatúš15,12

Matúš 15:12

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy pri­stúpili učeníci a po­vedali Mu: Či vieš, že sa farizeji po­horšili, keď počuli, čo si po­vedal?


Verš v kontexte

11 Nie čo vchádza do úst, poškv­rňuje človeka, ale čo z úst vy­chádza, to poškv­rňuje človeka. 12 Vtedy pri­stúpili učeníci a po­vedali Mu: Či vieš, že sa farizeji po­horšili, keď počuli, čo si po­vedal? 13 Od­povedal im: Každá rast­lina, ktorú ne­sadil môj Otec, bude vy­korenená.

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

12 Vtedy pri­stúpili jeho učeníci a po­vedali mu: Či vieš, že farize­ovia počujúc to slovo po­horšili sa?

Evanjelický

12 Vtedy pri­stúpili učeníci a po­vedali Mu: Či vieš, že sa farizeji po­horšili, keď počuli, čo si po­vedal?

Ekumenický

12 Tu prišli učeníci a po­vedali mu: Vieš, že sa farizeji po­horšili, keď počuli to slovo?

Bible21

12 Teh­dy k ně­mu přistou­pi­li učedníci a řek­li mu: „Víš, že se fa­ri­ze­ové urazi­li, když slyše­li ta slova?“