EvanjelickýMatúš10,32

Matúš 10:32

Evanjelium podľa Matúša

Pre­to, ktokoľvek vy­zná ma pred ľuďmi, toho vy­znám aj ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach;


Verš v kontexte

31 Pre­to neboj­te sa, vy ste viac ako mnoho vrab­cov! 32 Pre­to, ktokoľvek vy­zná ma pred ľuďmi, toho vy­znám aj ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach; 33 kto by ma však za­prel pred ľuďmi, toho za­priem aj ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

32 Každého tedy, kto mňa vy­zná pred ľuďmi, vy­znám i ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach.

Evanjelický

32 Pre­to, ktokoľvek vy­zná ma pred ľuďmi, toho vy­znám aj ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach;

Ekumenický

32 Každého, kto mňa vy­zná pred ľuďmi, vy­znám i ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach.

Bible21

32 Kdoko­li mě vy­zná před lid­mi, toho i já vy­znám před svým Ot­cem v ne­besích.