EvanjelickýMarek8,29

Marek 8:29

Evanjelium podľa Mareka

Po­tom sa ich opýtal: A vy za koho ma po­kladáte? Od­povedal Mu Peter: Ty si Kris­tus!


Verš v kontexte

28 Od­povedali Mu: Za Jána Krs­titeľa; iní za Eliáša a iní zase za nie­ktorého z prorokov. 29 Po­tom sa ich opýtal: A vy za koho ma po­kladáte? Od­povedal Mu Peter: Ty si Kris­tus! 30 Vtedy im prís­ne pri­kázal, aby o Ňom ne­vraveli ni­komu.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

29 A on sa ich opýtal: A vy čo hovoríte, že kto som ja? A Peter od­povedal a riekol mu: Ty si Kris­tus!

Evanjelický

29 Po­tom sa ich opýtal: A vy za koho ma po­kladáte? Od­povedal Mu Peter: Ty si Kris­tus!

Ekumenický

29 On sa ich opýtal: A za koho ma po­kladáte vy? Peter mu od­povedal: Ty si Kris­tus!

Bible21

29 „A za koho mě má­te vy?“ ze­ptal se. „Ty jsi Mesiáš!“ od­po­věděl mu Petr.