Evanjelický3. Mojžišova25,31

3. Mojžišova 25:31

Leviticus

Ale dedin­ské domy, ktoré nie sú ohradené múrom, majú sa počítať k poliam krajiny. Platí pre ne právo výkupu a v jubilej­nom roku kupujúci musí od­stúpiť.


Verš v kontexte

30 Ak sa ne­vykúpi do uplynutia celého roka, ostane dom v ohradenom mes­te na­trvalo kup­covým po všet­ky jeho po­kolenia. V jubilej­nom roku ne­musí od­stúpiť. 31 Ale dedin­ské domy, ktoré nie sú ohradené múrom, majú sa počítať k poliam krajiny. Platí pre ne právo výkupu a v jubilej­nom roku kupujúci musí od­stúpiť. 32 Čo sa týka miest levítov a domov v mes­tách, ktoré oni vlast­nia, levíti budú mať kedykoľvek právo na výkup.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

31 Avšak domy v dedinách, ktoré ne­majú hrad­by do­okola, budú čo do predaja, po­važované za rov­naké s poľom zeme; taký dom bude môcť byť vy­kúpený; a v roku plesania vy­j­de ten, k­to ho kúpil.

Evanjelický

31 Ale dedin­ské domy, ktoré nie sú ohradené múrom, majú sa počítať k poliam krajiny. Platí pre ne právo výkupu a v jubilej­nom roku kupujúci musí od­stúpiť.

Ekumenický

31 Domy v neohradených dedinách treba po­sudzovať ako pole v krajine. O nich platí právo výkupu a v jubilejnom roku sa ich musí majiteľ vzdať.

Bible21

31 Domy v osadách, jež nejsou obeh­ná­ny hrad­bou, se však bu­dou počítat za polní pů­du; bude pro ně pla­tit právo vy­kou­pení a v létě mi­losti bu­dou vy­dá­ny zpět.