Bible21Leviticus25,31

Leviticus 25:31

Domy v osadách, jež nejsou obeh­ná­ny hrad­bou, se však bu­dou počítat za polní pů­du; bude pro ně pla­tit právo vy­kou­pení a v létě mi­losti bu­dou vy­dá­ny zpět.


Verš v kontexte

30 Ne­bu­de-li vy­kou­pen, než uběh­ne ce­lý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě to­mu, kdo jej kou­pil, i jeho po­tomkům na­trvalo. Ne­bu­de vy­dán ani v létě mi­losti. 31 Domy v osadách, jež nejsou obeh­ná­ny hrad­bou, se však bu­dou počítat za polní pů­du; bude pro ně pla­tit právo vy­kou­pení a v létě mi­losti bu­dou vy­dá­ny zpět. 32 V levi­tských měs­tech ovšem bude právo levi­tů na vy­kou­pení je­jich městských do­mů trvalé.

späť na Leviticus, 25

Príbuzné preklady Roháček

31 Avšak domy v dedinách, ktoré ne­majú hrad­by do­okola, budú čo do predaja, po­važované za rov­naké s poľom zeme; taký dom bude môcť byť vy­kúpený; a v roku plesania vy­j­de ten, k­to ho kúpil.

Evanjelický

31 Ale dedin­ské domy, ktoré nie sú ohradené múrom, majú sa počítať k poliam krajiny. Platí pre ne právo výkupu a v jubilej­nom roku kupujúci musí od­stúpiť.

Ekumenický

31 Domy v neohradených dedinách treba po­sudzovať ako pole v krajine. O nich platí právo výkupu a v jubilejnom roku sa ich musí majiteľ vzdať.

Bible21

31 Domy v osadách, jež nejsou obeh­ná­ny hrad­bou, se však bu­dou počítat za polní pů­du; bude pro ně pla­tit právo vy­kou­pení a v létě mi­losti bu­dou vy­dá­ny zpět.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček