EvanjelickýKolosenským1,12

Kolosenským 1:12

a radost­ne ďakujúc Ot­covi, ktorý vás hod­nými učinil mať účasť na údele svätých v svet­le,


Verš v kontexte

11 všemožne po­silňovaní mocou Jeho slávy ku všet­kej vy­trvalos­ti a tr­pez­livos­ti 12 a radost­ne ďakujúc Ot­covi, ktorý vás hod­nými učinil mať účasť na údele svätých v svet­le, 13 vy­tr­hol nás z moci tmy a preniesol do kráľov­stva svoj­ho milovaného Syna.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 ďakujúc Ot­covi, ktorý nás učinil schop­ných k podielu na lose svätých vo svet­le,

Evanjelický

12 a radost­ne ďakujúc Ot­covi, ktorý vás hod­nými učinil mať účasť na údele svätých v svet­le,

Ekumenický

12 budete ďakovať Ot­covi, ktorý vás urobil účast­nými na podiele svätých vo svet­le.

Bible21

12 dě­kova­li Ot­ci, který vám umožnil podíl na dě­dictví svatých ve svět­le.