EvanjelickýJúdov1,20

Júdov 1:20

Ale vy, milovaní, vzdelávaj­te sa vo svojej najs­vätejšej viere a mod­lite sa v Duchu Svätom.


Verš v kontexte

19 To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, ľudia teles­ní, ktorí ne­majú ducha. 20 Ale vy, milovaní, vzdelávaj­te sa vo svojej najs­vätejšej viere a mod­lite sa v Duchu Svätom. 21 Ud­ržuj­te sa v lás­ke Božej a očakávaj­te milo­sr­den­stvo nášho Pána Ježiša Kris­ta na večný život.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Ale vy, milovaní budujúc sa na svojej pre­svätej viere,

Evanjelický

20 Ale vy, milovaní, vzdelávaj­te sa vo svojej najs­vätejšej viere a mod­lite sa v Duchu Svätom.

Ekumenický

20 Ale vy, milovaní, buduj­te sami seba svojou pre­svätou vierou a mod­lite sa v Duchu Svätom.

Bible21

20 Ale vy, mi­lovaní, bu­duj­te svůj život na své nej­svatější víře, mod­lete se v Du­chu svatém,