EvanjelickýFilipským4,1

Filipským 4:1

A tak, bratia moji túžob­ne milovaní, moja radosť a veniec, tak­to stoj­te v Pánu, milovaní.


Verš v kontexte

1 A tak, bratia moji túžob­ne milovaní, moja radosť a veniec, tak­to stoj­te v Pánu, milovaní. 2 Na­pomínam Evodiu a na­pomínam Syn­tychu, aby boli jed­nomyseľné v Pánovi. 3 Áno, prosím aj teba, oprav­dový Syzygos , ujmi sa ich, veď aj ony mi po­máhali v bor­be za evan­jelium, spolu aj s Klemen­tom a os­tat­nými mojimi spolu­pracov­ník­mi, ktorých mená sú v knihe života.

späť na Filipským, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 A tak moji milovaní bratia, po ktorých tak veľmi túžim, moja radosť a moja koruna, tak stoj­te v Pánovi, milovaní!

Evanjelický

1 A tak, bratia moji túžob­ne milovaní, moja radosť a veniec, tak­to stoj­te v Pánu, milovaní.

Ekumenický

1 Moji bratia, ktorých milujem a po ktorých túžim, ste mojou radosťou a ven­com slávy, pre­to stoj­te pev­ne v Pánovi, milovaní!

Bible21

1 Jak vás mi­lu­ji, jak po vás toužím, bratři mo­ji! Jste mou ra­dostí a ko­ru­nou! Tak­to tedy stůj­te v Pánu, mi­lovaní.