EvanjelickýFilipským4

Filipským

1 A tak, bratia moji túžob­ne milovaní, moja radosť a veniec, tak­to stoj­te v Pánu, milovaní. Evodia a Syntycha2 Na­pomínam Evodiu a na­pomínam Syn­tychu, aby boli jed­nomyseľné v Pánovi. 3 Áno, prosím aj teba, oprav­dový Syzygos , ujmi sa ich, veď aj ony mi po­máhali v bor­be za evan­jelium, spolu aj s Klemen­tom a os­tat­nými mojimi spolu­pracov­ník­mi, ktorých mená sú v knihe života. Napomenutia4 Raduj­te sa v Pánovi vždy! Opakujem: raduj­te sa! 5 Vaša dob­rotivosť nech je známa všet­kým ľuďom. Pán blíz­ko! 6 O nič nebuďte ustaros­tení, ale vo všet­kom s vďakou pred­kladaj­te Bohu svoje žiados­ti vo všet­kých svojich mod­lit­bách a pros­bách. 7 A po­koj Boží, ktorý pre­vyšuje každý roz­um, bude chrániť vaše srd­cia a vaše mys­le v Kris­tovi Ježišovi. 8 Na­pokon pre­mýšľaj­te, bratia, o všet­kom, čo je prav­divé, čo čest­né, čo spravod­livé, čo čis­té, čo ľúbez­né, čo príjem­né, o všet­kom, čo je cnost­né a čo chváliteb­né! 9 Čomu ste sa na­učili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh po­koja bude s vami. Apoštol ďakuje za pomoc10 Veľmi som sa za­radoval v Pánovi, že sa už zase raz roz­vila vaša starost­livosť o mňa. Veď ste aj mys­leli na to, ale nebolo príležitos­ti. 11 Nehovorím to pre­to, že mám nedos­tatok; lebo ja som sa na­učil pri­stať na tom, čo mám. 12 Viem sa aj uskrom­niť a viem aj v hoj­nos­ti žiť. Už som vo všet­kom možnom poc­vičený: sýty byť aj hladovať, hoj­nosť mať i núdzu tr­pieť. 13 Všet­ko môžem v Kris­tovi, ktorý ma po­silňuje. 14 A pred­sa ste dob­re urobili, že ste sa ma ujali v mojej ties­ni. 15 Veď aj vy, Filip­skí, viete, že od­kedy som začal zves­tovať evan­jelium a od­išiel som z Macedónie, ani jeden cir­kev­ný zbor ničím ne­pris­pel na moje výdav­ky a príj­my, jedine vy. 16 Áno, aj do Tesaloniky ste mi raz, aj druhý raz po­slali, čo som po­treboval. 17 Nie, že by som túžil po dare, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozm­nožuje pre vaše dob­ro. 18 Mám do­sť všet­kého, mám aj navyše; som hoj­ne za­opat­rený tým, čo som prijal od vás po Epaf­roditovi; je mi to ako Bohu milá, príjem­ná obeť roz­košnej vône. 19 Môj Boh však uspokojí všet­ky vaše po­treby podľa svoj­ho bohat­stva v sláve Kris­ta Ježiša. 20 Bohu a nášmu Ot­covi sláva na veky vekov. Amen. Záverečné pozdravy21 Po­zdravuj­te každého svätého v Kris­tovi Ježišovi. Po­zdravujú vás bratia, ktorí sú so mnou. 22 Po­zdravujú vás všet­ci svätí, naj­mä tí, čo sú z domu cisárov­ho. 23 Milosť Pána Ježiša Kris­ta s vaším duchom. [Amen.]