EvanjelickýEzechiel8,18

Ezechiel 8:18

Pre­to aj ja budem konať v prch­kos­ti, moje oko sa ne­zmiluje, ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlas­no volať na mňa, ne­vypočujem ich.


Verš v kontexte

16 Pri­viedol ma do vnútor­ného dvora domu Hos­podinov­ho, a hľa, pri vchode do chrámu Hos­podinov­ho, medzi pred­sieňou a ol­tárom, bolo asi dvad­saťpäť mužov, ob­rátených chrb­tom k chrámu Hos­podinov­mu a tvárou k východu. Klaňali sa sln­ku, ob­rátení na východ. 17 Po­vedal mi: Videl si, človeče? Či je pri­málo pre dom Júdu páchať ohav­nos­ti, ktoré tu robia? Veď na­pl­nili krajinu násilím; znova ma popudzujú k hnevu. Hľa, pri­kladajú si k nosu zväzok ratoles­tí. 18 Pre­to aj ja budem konať v prch­kos­ti, moje oko sa ne­zmiluje, ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlas­no volať na mňa, ne­vypočujem ich.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

18 Pre­to i ja učiním v prch­livos­ti; nezľutuje sa moje oko, ani nebudem šet­riť. Budú volať v moje uši veľkým hlasom, ale ich ne­vys­lyším.

Evanjelický

18 Pre­to aj ja budem konať v prch­kos­ti, moje oko sa ne­zmiluje, ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlas­no volať na mňa, ne­vypočujem ich.

Ekumenický

18 Pre­to aj ja budem konať v prchkosti, moje oko sa ne­zmiluje ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlas­no volať na mňa, ne­vypočujem ich.

Bible21

18 Pro­to i já pro­jevím svůj hněv! Nes­li­tu­ji se, ne­ušetřím je. I když mi bu­dou hla­si­tě křičet do uší, já je nevyslyším.“