Evanjelický2. Kronická10,5

2. Kronická 10:5

On im však po­vedal: Vráťte sa ku mne o tri dni. A ľud od­išiel.


Verš v kontexte

4 Tvoj otec nám priťažil jar­mo. Odľahči nám teraz ťažkú službu svoj­ho otca a jeho tvr­dé jar­mo, ktoré na nás uvalil, a budeme ti slúžiť. 5 On im však po­vedal: Vráťte sa ku mne o tri dni. A ľud od­išiel. 6 Kráľ Rechabeám sa radil so staršími, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým žil, a po­vedal: Akú od­poveď mi od­porúčate dať tomuto ľudu?

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 A on im po­vedal: Dočkaj­te tri dni a potom prijdite zase ku mne. A tak od­išiel ľud.

Evanjelický

5 On im však po­vedal: Vráťte sa ku mne o tri dni. A ľud od­išiel.

Ekumenický

5 Po­vedal im: Príďte si ku mne o tri dni po od­poveď. Nato sa ľud roz­išiel.

Bible21

5 „Vrať­te se ke mně za tři dny,“ od­po­věděl jim Re­cho­boám. Lid se tedy ro­ze­šel.