Evanjelický2. Korintským6,4

2. Korintským 6:4

Ale vo všet­kom sa pred­stavujeme ako Boží služob­níci; v mnohej tr­pez­livos­ti, súženiach, nedos­tat­koch, úz­kos­tiach,


Verš v kontexte

3 Ni­komu v ničom nedávame po­horšenia, aby naša služba bola bez hany. 4 Ale vo všet­kom sa pred­stavujeme ako Boží služob­níci; v mnohej tr­pez­livos­ti, súženiach, nedos­tat­koch, úz­kos­tiach, 5 ranách, väzeniach, ne­pokojoch, námahách, bdeniach, pôs­toch,

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale vo všet­kom sa od­porúčame jako služob­níci Boží, v mnohej tr­pez­livos­ti, v súženiach, v nedos­tat­koch, v úz­kos­tiach,

Evanjelický

4 Ale vo všet­kom sa pred­stavujeme ako Boží služob­níci; v mnohej tr­pez­livos­ti, súženiach, nedos­tat­koch, úz­kos­tiach,

Ekumenický

4 ale vo všet­kom sa od­porúčame ako Boží služob­níci: vo veľkej tr­pez­livos­ti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach,

Bible21

4 Naopak, ve všem se osvědčuje­me jako Boží služebníci: ve ve­liké vy­trva­losti, v souženích, ne­do­stat­cích a úzkos­tech,